Přeskočit na obsah

Minimální preventivní program „Myšlení srdcem“

Tento program v nynější situaci plnit zcela nejde, proto se k tomuto programu vrátíme až se celá situace zlepší

Minimální preventivní program školy/ MPP, je součástí výchovy vzdělávání po celou dobu docházky dětí do mateřské školy.

Výchovným působením směrujeme k rozvíjení mezilidských vztahů, k utváření citových vazeb mezi kamarády, k rozvíjení vyjadřovacích schopností ve vztahu k druhým lidem. Děti získavají základní dětskou představu o souladu společenských norem a morálních hodnot, na nichž je založena dnešní společnost

Plán prevence sociálně patologických jevů je součástí MPP a seznamuje děti se společenskými problémy, odhaluje rizika nežádoucích projevů jednání a chování. Rozvíjí potřebu sounáležitosti s lidmi, prostředím a společností, ve které se děti pohybují a žijí.

působíme v oblastech

 • zdravého životního stylu /životospráva, duševní hygiena /
 • návykových látek
 • interpersonální / šikana, mezilidské vztahy, společenské hodnoty a postoje /
 • prevence virtuálních drog / počítač, televize, tablet /
 • prevence zneužívání a týrání
Ptáček říká: Přijďte se za námi podívat

Přijďte se za námi podívat

plánované akce

 • besedy s odborníky a institucemi / Policie ČR, výživová poradkyně, zubní laborantka, logopedický pracovník /
 • exkurze / sbor hasičů, SVČ /
 • společná setkávání se seniory na půdě mateřské školy, v domově důchodců / čteme dětem, tvořivá dopoledne /
 • jarmarky s výtěžkem v duchu nadace na pomoc a ochranu zvířat / ZOO Ostrava, psí útulek /
 • výrobky pro děti z dětského domova / recyklohrátky /
 • účast na Dnech Země Ostrava
 • dopravní hry a sportovní činnosti v návaznosti na ŠVP
 • projektové dny
 • hry k vyjádření pocitů a nálad / v komunit. kruhu /

kam dál?