Přeskočit na obsah

Vítejte v mateřské škole Volgogradská

Něco málo z historie…Věděli jste, že se mateřským školám říkalo opatrovny?

Naše škola má čtyři běžné třídy a jednu třídu, kterou využíváme pro tělovýchovné účely jako tělocvičnu. Vzdělávání zajišťují kvalifikovaní pedagogové, tzn. profesionální paní učitelky a školní asistentka. Nedílnou součástí kolektivu jsou také správní zaměstnanci – paní kuchařky a paní uklízečky. Veškeré jídlo je připravováno v naší kuchyni, která je součástí MŠ, nic se nedováží.

Mateřská škola prochází postupnou rekonstrukcí. Třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který umožňuje vytvářet pro děti v jednotlivých třídách hrací koutky a pracovní centra aktivit.

V přízemí se nachází třída pro nejmladší děti, tělocvična a šatny. V prvním patře jsou rozmístěny tři třídy, sborovna, knihovna a šatna.

V letošním školním roce je naplánována rekonstrukce elektroinstalace prvního poschodí, z tohoto důvodu není možná spolupráce s externími lektory zájmových kroužků v míře, kterou jsme nabízeli v předchozích letech. 

Součástí MŠ je prostorná zahrada zaměřená na environmentální vzdělávání dětí. Přírodní prvky a stanoviště byly vytvořeny v rámci EVVO projektu ,,Učíme se v přírodě při MŠ Volgogradská 4“.

Na zahradě se nachází: hobití domeček, škola stopy zvěře u vody a škola stopy zvěře v lese, školní tabule, hmatový chodník, balanční kameny, lanový most, broukoviště, hmyzí hotel, mlhoviště, ježkoviště, zahrádka s expozicí aromatických léčivých rostlin a bylin, vřesoviště, okrasná jabloň, motýlí loučka, kompostér a jahodovník. Na zahradě se nachází také prolézačka, skluzavka a pískoviště pro každou třídu.

Ve školce si s kamarády vzájemně nasloucháme a radíme se jak na to, aby u nás bylo stále příjemně a veselo. Během školního roku poskytneme prostor pro alternativnost, v jejímž rámci nabídneme dětem podněty a poznatky hned z několika programů:

 • environmentální vzdělávání, výchova a osvěta s názvem „Výpravy za poznáním“
 • minimální preventivní program s názvem „Myšlení srdcem“
 • netradiční dny k různým tématům.

Proč si rodiče vybírají naši mateřskou školu?

Cestu do naší školky si děti mohou zpříjemnit zábavnými skákacími prvky na chodníku podél plotu MŠ, děti cvičí v tělocvičně, máme vlastní školní jídelnu a evvo školní zahradu 🙂

Nabízíme:

 • nově výuku s prvky programu „ZAČÍT SPOLU“ s centry aktivit (manipulační a stolní hry, domácnost, hudba, dramatizace, pohyb, kostky, ateliér, pokusy a objevy, voda a písek, dílna, knihy a písmena) ve třídách nejstarších dětí; rozvoj digitalizace u dětí(digi koutek s pc, interaktivní tabule – vnitřní i venkovní, vzdělávací digitální hračky – beebot);
 • badatelskou výuku v přírodním prostředí školní zahrady;
 • cvičení v tělocvičně, která je nedílnou součástí naší MŠ a od září i novou infrasaunu;
 • zájmový taneční kroužek pod vedením zkušených lektorů tance;
 • odpolední zájmové činnosti pod vedením p. uč., zaměřené na hudbu, tanes, polytechnické činnosti, pokusy, experimenty a objevy;
 • plavecký výcvik pro předškolní třídy a školu v přírodě (v jarních měsících), rozloučení s předškoláky;
 • výlety autobusem během školního roku, návštěvy kin, divadel, divadelní a kouzelnická vystoupení v naší MŠ, canisterapii se zvířátky na školní zahradě;
 • účast na sportovních soutěžích (pohybový festival), výtvarných soutěžích, návštěvy v městské knihovně SVČ v Ostravě Zábřehu, spolupracujeme s Lesní školou, DD v Ostravě Zábřehu, Stanicí mladých přírodovědců;
 • podnikáme polodenní tematické vycházky, questing hledačky do lesa a blízkého okolí;
 • spolupracujeme se ZŠ Volgogradskou, Hasičským záchranným sborem, Městskou policií, zdravotní organizací OvaHelp;
 • organizujeme čtecí dny a akce pro rodiče s dětmi;
 • den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy v době zápisů dětí.

ORGANIZACE DNE V NAŠÍ mš

Mateřská škola je z preventivních a bezpečnostních důvodů celodenně uzamčena.

Otevírá se pouze po zazvonění na zvonek konkrétní třídy nebo jak je uvedeno na vstupních dveřích.

Časy příchodů, odchodů a vyzvedávání dětí:

Prosíme o dodržování příchodů do školky v uvedených časech.

Pozdními příchody je narušován denní program dětí a také ostatních zaměstnanců školy.

Zkrátka jsme školka v pohodě. Neváhejte a přijďte se k nám podívat.

Těšíme se na společně prožité chvíle 🙂

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Tanečky – kroužek probíhá od 10/2023 – 05 /2024

– každý čtvrtek od 15.25 do 16.10 hodin

Charakteristika kroužku:

Tělovýchovná činnost je zaměřena rozvoj pohybových dovedností dětí, zlepšení lokomoce, koordinace a rytmického cítění. Tanec je nedílnou součástí pohybu a dětské radosti.

Je spouštěčem dobré nálady, přispívá k uvolnění a odbourává stres a napětí.

Závěrečné vystoupení pro rodiče v DD Akord bude v květnu 2024.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada…“

Albert Einstein

ŠVP s názvem „DALEKOHLEDEM DO CELÉHO SVĚTA“ je zpracován na základě těchto požadavků:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání;
 • z filosofického základu mezinárodního programu Začít spolu a některých jeho prvků, který má akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy MŠMT,
 • z nároků současné společnosti souvisejících s pokrokem v oblastech vědy a techniky,
 • z konkrétních podmínek naší mateřské školy, která je svou polohou umístěna v sociálně znevýhodněném prostředí městské části Ostrava-Zábřeh,
 • ze svých dosavadních zkušeností a SWOT analýzy předchozích let.

Na jeho tvorbě se podílely kolektivy pedagogických pracovnic MŠ příspěvkové organizace a v rámci úprav nadcházejících legislativních změn RVP PV bude ŠVP průběžně aktualizován.

Vzdělávání dětí je rozděleno do čtyř integrovaných bloků podle ročních období. Aktivizačním prostředkem učení se v souvislostech je metoda questing, tzv. hledaček. Vybízí děti na cestu za dobrodružstvím, k poznávání kultur a historie nejen naší země. Směřuje za krásou a tajemstvím přírody do míst známých i neznámých. Formou námořnických výprav jsou děti motivovány k poznávání a objevování věcí, které jsou součástí našeho života ve všech jeho formách a souvislostech.

Integrované bloky jsou sestaveny ve smysluplný celek na základě vzájemně
se prolínajících vzdělávacích oblastí a ročních období. Rozpracování, časový plán
a konkrétní podoba je individuální záležitostí jednotlivých tříd.

Názvy námořnických výprav:

 • I. PODZIMNÍ PLAVBA NA VÝCHOD
 • II. ZIMNÍ PLAVBA NA SEVER
 • III. JARNÍ PLAVBA NA ZÁPAD
 • IV. LETNÍ PLAVBA NA JIH

Do těchto celků je pak uspořádáno pět vzdělávacích oblastí:

 • Dítě a společnost
 • Dítě a psychika 
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a svět
 • Dítě a ten druhý
Ptáček říká: Přečtěte si o našem programu

Přečtěte si o našem programu

Programy a aktivity

Rozdělení aktivit a činností podle ročního období

I. PODZIMNÍ PLAVBA NA VÝCHOD

II. ZIMNÍ PLAVBA NA SEVER

III. JARNÍ PLAVBA NA ZÁPAD

IV. LETNÍ PLAVBA NA JIH

Aktuality